BIZTONSÁG, TISZTESSÉG, EMPÁTIA

A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása

a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. § (1) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. §-a, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a, továbbá a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 5/2011. (II. 11.) BM utasítás alapján a Belügyminisztérium cafetéria juttatási rendszerének szabályozása céljából kiadom a következő utasítást:

1. § A Belügyminisztérium Cafetéria Szabályzatát az utasítás mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

2.§ Az utasítást a hatálybalépésével egyidejűleg a belső informatikai hálózaton közzé kell tenni.

3. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cafetéria szabályzatának kiadásáról szóló 3/2010. (I. 15.) IRM utasítás, valamint a Belügyminisztérium Cafetéria szabályzatának kiadásáról szóló 8/2010. (IX. 24.) BM utasítás.

Dr. Pintér Sándor s.k.              belügyminiszter

Bevezető rendelkezések

1.1. A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a munkatársak részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása.

1.2. A cafetéria juttatási rendszere a Belügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által előre meghatározott keretösszegen és juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget.

1.3. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Minisztériumban:

a) állami vezetői szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra;

b) közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kormánytisztviselőkre, ügykezelőkre;

c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókra, ideértve az európai uniós projektek által finanszírozott munkavállalókat is, a projektszerződésben meghatározott feltételekkel azzal, hogy a határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott munkatárs abban az esetben jogosult a Szabályzat szerinti juttatásokra, amennyiben annak költségeit a finanszírozó megtéríti a Minisztérium részére; d) berendelés alapján munkát végző hivatásos állományúakra, a berendelés időtartamára;

e) a prémiumévek programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban állókra, valamint a különleges foglalkoztatási állományban álló személyekre (a továbbiakban együtt: munkatárs).

1.4. Nem jogosult a cafetéria-rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére:

a) a tartós külszolgálaton levő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott munkatárs;

b) a munkatárs azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.

1.5. A prémiumévek programban részt vevő jogviszonyban foglalkoztatottakat, valamint a különleges foglalkoztatási állományban lévőket a cafetéria juttatások harminc százaléka illeti meg.

1.6. A cafetéria-rendszer – meghatározott feltételekkel – a következő juttatásokat tartalmazza:

a) önkéntes nyugdíjpénztári támogatás;

b) önkéntes egészségpénztári támogatás;

c) helyi utazásra szolgáló bérlet;

d) üdülési hozzájárulás;

e) internethasználat támogatása;

f) iskolakezdési támogatás;

g) étkezési utalvány;

h) sportesemény látogatásnak támogatása.

1.7. Az 1.4. pontban meghatározott esetben, vagy ha a munkatárs jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, vagy – a munkatárs választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a munkatárs halála miatt szűnik meg.

1.8. Áthelyezés esetén a munkatárs cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a munkatárs a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig – csökkenteni kell.

1.9. Év közben történő áthelyezés esetén a Személyügyi Főosztály a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály előterjesztése alapján igazolást állít ki a munkatárs által az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás összegéről.

II. fejezet

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok . A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

2.1. A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető éves keretösszeget a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 5/2011. (II. 11.) BM utasítás tartalmazza. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

2.2. Az éves keretösszeg egy naptári évben a Szabályzatban meghatározott juttatási elemek igénybevételére használható fel.

2.3. A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre. A munkatárs a tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról november 30-ig írásban nyilatkozik, melyet a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra kell benyújtani (1. függelék).

2.4. A keretösszeget – az adott év naptári napjai számának figyelembevételével – a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani, amennyiben a munkatárs jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg.

A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása

3.1. A cafetéria-juttatások éves keretösszegén belül választható elemek maximális összegéről és a cafetéria-juttatások igénybevételének részletes szabályairól a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály évente előzetesen – a belső informatikai hálózaton történő közzététel útján – tájékoztatja a munkatársakat.

3.2. A munkatárs a tárgyév január 15-ig köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-juttatási elemekről és azok mértékéről. A Cafetéria Nyilatkozatot a Belügyminisztérium által biztosított informatikai alkalmazáson keresztül kell megtenni. Az informatikai alkalmazáson kitöltött Cafetéria Nyilatkozatot kinyomtatva, aláírva, papír alapon kell eljuttatni a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály részére.

3.3. Az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról az a munkatárs, akinek a cafetéria jogosultsága év közben keletkezik. A munkatársra irányadó cafetéria-juttatások mértékéről, jogcíméről és cafetéria-elemekről a Személyügyi Főosztály előzetesen tájékoztatást ad.

3.4. A Cafetéria Nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztó munkatárs legfeljebb a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű étkezési utalványra jogosult.

3.5. A Cafetéria Nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibáján kívül elmulasztó munkatárs, az akadályoztatása megszűnését követő legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a Nyilatkozatot a 3.2. pontban szabályozott módon a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra eljuttatni.

3.6. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás érvényessége egy naptári évre szól, évente egyszer lehetőség van a Cafetéria Nyilatkozat módosítására.

3.7. A munkatárs által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség.

Eljárás a jogviszony megszűnése esetén

4.1. A munkatárs köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria összeggel elszámolni a Pénzügyi

Erőforrás-gazdálkodási Főosztályon, ha a jogviszonya év közben szűnik meg.

4.2. A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – mértékének túllépése esetén a különbözet a munkatárs utolsó illetményéből levonásra kerül. A helyi utazásra szolgáló bérletet a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra kell leadni.

4.3. A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – mértékénél kevesebbet igénybe vevő munkatárs részére a különbözet – a munkatárs által az 1. függelék szerinti nyilatkozatban meghatározott módon – kiadásra kerül.

4.4. A 4.2.–4.3. pontokban foglaltak megfelelően irányadók abban az esetben is, ha a munkatárs jogosultsága – az 1.4. pontban foglaltakat figyelembe véve – év közben szűnik meg.

III. fejezet

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok

Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

5.1. Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás keretében a Minisztérium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkatársnak, aki a) önkéntes nyugdíjpénztár tagja,

b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint

c) a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra eljuttatja a záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát.

5.2. Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegben az Szja. tv. 71. § (3) bekezdés

a) pontjában meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

5.3. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes nyugdíjpénztárba történő átutalásáról havonta a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik.

5.4. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik a szerződés megkötéséről, ha a munkatárs olyan önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, amellyel a Minisztérium még nem kötött munkáltatói szerződést.

Önkéntes egészségpénztári támogatás

6.1. Az önkéntes egészségpénztári támogatás keretében a Minisztérium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkatársnak, aki

a) önkéntes egészségpénztár tagja,

b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint

c) a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra eljuttatja a záradékolt önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozatát.

6.2. Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegben az Szja. tv. 71. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

6.3. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes egészségpénztárba történő átutalásáról havonta a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik.

6.4. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik a szerződés megkötéséről, ha a munkatárs olyan önkéntes egészségpénztárnak a tagja, amellyel a Minisztérium még nem kötött együttműködési szerződést.

Helyi utazásra szolgáló bérlet

7.1. A Minisztérium a cafetéria-juttatásokon belül a munkatársnak – e cafetéria-juttatási elem választása esetén –

a tárgyévre éves helyi utazásra szolgáló bérletet bocsát rendelkezésre.

7.2. Helyi utazásra szolgáló bérlet választása esetén nyilatkozatot kell kitölteni (2. függelék), és a tárgyévet megelőző év

december 15-ig a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra eljuttatni.

7.3. A bérletszelvények beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály végzi.

Üdülési hozzájárulás

8.1. A Minisztérium a munkatársnak, valamint házastársának, bejegyzett élettársának, egyenes ágbeli rokonának, a házastárs egyenes ágbeli rokonának, a bejegyzett élettárs egyenes ágbeli rokonának, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekének, örökbefogadó, mostoha és nevelő szülőjének, testvérének, valamint élettársának (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) üdülési hozzájárulást biztosít névre szóló üdülési csekk formájában.

8.2. Üdülési csekkben a munkatárs és közeli hozzátartozója akkor részesülhet, ha

a) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint

b) a munkatárs és közeli hozzátartozója nyilatkozik a 3. és 4. függelékben meghatározott adatokról.

8.3. Az üdülési hozzájárulás – a más kifizetőtől kapott üdülési hozzájárulással együtt – évente az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékig terjedhet személyenként.

8.4. Az üdülési csekkek beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály végzi.

Internethasználat támogatása

9.1. A Minisztérium – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – támogatja a munkatársak internethasználatának költségeit az Szja tv. 71. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mértékig.

9.2. A cafetéria-juttatás folyósításának feltétele a munkatárs, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére szóló, egyedi szolgáltatási szerződés másolatának a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra való benyújtása.

9.3. Az Internethasználat támogatásának formái:

a) internetutalvány,

b) az internetszolgáltatás költségének a munkatárs vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére szóló számla alapján történő megtérítése, ide értve legfeljebb három hónapon belül az említett számlával történő utólagos elszámolást.

9.4. Az internetutalvány beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály végzi.

Iskolakezdési támogatás

10.1. A Minisztérium – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – utalvány formájában iskolakezdési támogatást nyújt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott oktatásban részt vevő gyermek, tanuló számára a – rá tekintettel a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján családi pótlékra, vagy az Szja. tv. 3. § 78. pontjában meghatározott bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult – szülő, vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján.

10.2. Az iskolakezdési támogatás tanévenként és – a 10.1. bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő – gyermekenként az Szja tv. 71. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott cafetéria-juttatás mértékéig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

10.3. A munkatárs által kitöltött nyilatkozat (5. függelék) alapján a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály az iskolakezdési támogatások összegéről analitikus nyilvántartást vezet.

10.4. A 10.3. bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése érdekében a munkatárs köteles nyilatkozni az iskolakezdési támogatásban részesített gyermek (tanuló) adóazonosító jeléről, ennek hiányában személyes adatairól.

10.5. Az utalványok beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály biztosítja.

Étkezési utalvány

11.1. A Minisztérium – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – támogatja a munkatársak étkezését, vásárlásra alkalmas utalvány juttatásával.

11.2. Az étkezési utalvány havonta azonos összegben az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

11.3. Az étkezési utalványok beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály végzi.

Sportesemény látogatásának támogatása

12.1. A Minisztérium a munkatársnak – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – sportesemény látogatásához hozzájárulást biztosít utalvány formájában.

12.2. A hozzájárulás – a más kifizetőtől kapott hozzájárulással együtt – évente az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pontjában meghatározott mértékig terjedhet személyenként.

12.3. Az utalvány beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály végzi.

Átmeneti Szabályok

13. A munkatárs 2011. évre vonatkozóan a Szabályzat hatálybalépésétől számított 15 napon belül nyilatkozik a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-juttatási elemekről és azok mértékéről.

A belügyminiszter 5/2011. (II. 11.) BM utasítása a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről.

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. § (1) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. §-a, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a alapján 2011. évre vonatkozóan a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekkel kapcsolatban kiadom az alábbi utasítást.

Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium költségvetési fejezeten belül a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervekre (a továbbiakban: Intézmények) és az azokkal hivatásos, kormány-tisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti munkajogviszonyban, a prémiumévek programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban, valamint a különleges foglalkoztatási állományban lévőkre, a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott eltérésekkel.

Választható béren kívüli juttatások

2. § A választható béren kívüli juttatások (a továbbiakban: cafetéria) éves összege – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (3) bekezdésére – 2011. évben bruttó 200 000 forint/fő.

3. § A cafetéria választható juttatásai: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban, (3) bekezdésében, továbbá az 1. számú melléklet 8.28. pontjában meghatározott juttatások.

4. § A cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás érvényessége egy naptári évre szól, évente egyszer lehetőség van a Cafetéria Nyilatkozat módosítására.

Riadó csomag

5. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) 44. § (3) bekezdésében meghatározott összeget a rendőrség – a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet kivételével –, a büntetés-végrehajtási szervezet, a Katasztrófavédelem RUSZ hatályba lépése előtti igényjogosult állomány tagjai részére 2011. február 28-áig kell biztosítani.

(2) A riadócsomag összege terhére csak a RUSZ 44. § (5) bekezdésében felsorolt termékkörök cikkeit lehet elszámolni.

Egyéb költségtérítés

6. § Az illetménynek pénzintézetnél nyitott bankszámlára történő – törvény által kötelezően előírt – átutalásából adódó többletköltséget a munkáltató évi bruttó 4000 forint összegben köteles megtéríteni az érintettnek legkésőbb 2011. november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg.

Záró rendelkezések

7. § Az intézmények vezetői a jelen utasítás végrehajtására az utasítás közzétételét követő nyolc napon belül belső szabályzatot adnak ki.

8. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Mondja el véleményét!

Moderációs irányelvek!

Üzenet: